DDEfulfillment logo

klantportaal

Algemene Voorwaarden DDE VOF 

Artikel 1: Definities

  1. Opdrachtgever: de wederpartij die met de DDEfulfilment VOF. hierna te noemen: DDEfulfilment, een Overeenkomst aangaat dan wel ter zake onderhandelt evenals de wederpartij die bij DDEfulfilment een offerte opvraagt en door DDEfulfilment een offerte wordt toegezonden.
  2. Overeenkomst: de bindende Overeenkomst tussen DDEfulfilment en de Opdrachtgever, in welke vorm dan ook, evenals de wijziging(en) en aanvulling(en) daarop en iedere (nadere) bestelling die uit hoofde van de Overeenkomst wordt geplaatst.

  Artikel 2: Toepassing 

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van DDEfulfilment, evenals op alle door DDEfulfilment te sluiten Overeenkomsten en daaruit voortvloeiende werkzaamheden, de levering van goederen en diensten daaronder begrepen, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever.
  2. Het tot stand komen van een Overeenkomst, zoals in artikel 4 van deze voorwaarden omschreven, houdt in dat deze voorwaarden door de Opdrachtgever zijn aanvaard.
  3. Afwijkingen van deze voorwaarden moeten uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen worden. Afwijkingen gelden alsdan alleen voor de betreffende aanbiedingen en Overeenkomsten waarop deze van toepassing zijn.
  4. Indien DDEFULFILMENT niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt zulks niet met zich mede dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn en/of dat DDEfulfilment het recht verliest om in toekomstige, al dan niet soortgelijke gevallen strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
  5. Indien de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, blijven de artikelen van deze voorwaarden, of de onderdelen daarvan, die onredelijk bezwarend zijn voor de Opdrachtgever omdat ze voorkomen op de lijst als bedoeld in artikel 6:236 Burgerlijk Wetboek (BW) dan wel in strijd zijn met de bepalingen van dwingend consumentenrecht, buiten toepassing. De overige bepalingen blijven in dat voorkomende geval onverkort van toepassing.
  6. De vernietiging en/of nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet. De strijdige, niet rechtsgeldige bepaling, wordt geacht te zijn vervangen door een bepaling waarmee zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de bedoeling en strekking van de oorspronkelijke bepaling.
  7. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht, tenzij deze schriftelijk of elektronisch zijn bevestigd door de daartoe bevoegde vertegenwoordigers van Opdrachtgever of DDEfulfilment. Algemene leverings- of betalingsvoorwaarden, dan wel andere algemene of bijzondere voorwaarden van Opdrachtgever en of derden, anders dan die aangeduid worden in deze Overeenkomst, zijn niet geldig.
  8. Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de Overeenkomst voort te duren, blijven na beëindiging van de Overeenkomst, op welke grondslag dan ook, bestaan.

  Artikel 3: Aanbiedingen en offertes 

  1. Alle aanbiedingen en offertes van DDEfulfilment zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld, of indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten.
  2. Indien een aanbieding of offerte een vrijblijvend aanbod bevat en door de Opdrachtgever wordt aanvaard, heeft DDEfulfilment het recht het aanbod binnen 5 dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Aanbiedingen en offertes van DDEfulfilment kunnen slechts zonder afwijkingen door de Opdrachtgever worden aanvaard.
  3. Mondelinge aanbiedingen en offertes kunnen niet bindend zijn, tenzij deze door D DDEfulfilment DE naderhand schriftelijk zijn bevestigd.
  4. Alle door DDEfulfilment verstrekte opgaven van formaten, afmetingen, aantallen, gewichten, tarieven en verwerkingsmogelijkheden worden met de grootst mogelijke zorg kenbaar gemaakt, zonder echter dat er door of vanwege DDEfulfilment voor wordt ingestaan dat er zich geen afwijkingen kunnen of zullen voordoen.

  Artikel 4: Overeenkomsten 

  1. Een Overeenkomst komt uitsluitend tot stand door de schriftelijke bevestiging en aanvaarding door DDEfulfilment.
  2. De tekst van een bevestiging, zoals in lid 1 van dit artikel omschreven, is bepalend voor de inhoud van de

  Overeenkomst.

  1. Wordt tegen de tekst en inhoud van een bevestiging, zoals in lid 1 van dit artikel omschreven, binnen 3

  dagen na ontvangst niet door de Opdrachtgever geprotesteerd, dan bindt deze de Opdrachtgever.

  1. Indien met de Opdrachtgever meerdere (rechts-)personen worden bedoeld, zijn deze allen hoofdelijk

  aansprakelijk voor de nakoming van de Overeenkomst.

  1. Mocht de Overeenkomst namens de Opdrachtgever worden gesloten door een derde, dan staat deze

  derde ervoor in, dat de Opdrachtgever deze voorwaarden heeft aanvaard, bij gebreke waarvan de derde

  aan deze voorwaarden is gebonden al ware zij zelf Opdrachtgever.

  1. DDEfulfilment is gerechtigd om ter uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen.
  2. Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DDEFULFILMENT is het de Opdrachtgever verboden rechten

  of plichten uit de Overeenkomst aan derden over te dragen.

  1. DDEfulfilment is bevoegd om een verzoek tot het aangaan van een Overeenkomst om haar moverende redenen

  geheel of gedeeltelijk te weigeren of de uitvoering van al lopende Overeenkomsten op te schorten. Deze bevoegdheid kan onder meer worden ingeroepen vanwege de inhoud, de aard, de strekking of de vorm van een dergelijk verzoek, evenals vanwege technische bezwaren, weigering van (vooruit)betaling of strijdigheid van het verzoek met de belangen van DDEFULFILMENT dan wel derden waaronder andere Opdrachtgevers.

  1. De Opdrachtgever kan zich niet op een Overeenkomst beroepen, indien voor of bij de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens niet juist of onvolledig zijn. DDEfulfilment behoudt zich alsdan het recht voor een Overeenkomst niet dan wel niet verder uit te voeren. In dat geval kan DDEfulfilment nimmer gehouden zijn tot enige vergoeding van schade van de Opdrachtgever, onverminderd het recht en de mogelijkheid van DDEfulfilment om ten opzichte van de Opdrachtgever wel aanspraak te kunnen maken op vergoeding van schade dan wel de Overeenkomst alsnog uit te voeren tegen een hogere prijs dan overeengekomen, tot welke betaling de Opdrachtgever dan verplicht is.
  2. OngeachtofdeOvereenkomstdaadwerkelijkwordtuitgevoerd,zalelkderpartijenallekostendragendie aan haar zijde zijn opgekomen in verband met de voorbereiding en het sluiten van de Overeenkomst.

  Artikel 5: Inhoud, wijziging en annulering van de Overeenkomsten 

  1. De Opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de Overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door DDEfulfilment niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door de Opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals de telefoon, de fax, de email en soortgelijke communicatiemiddelen.
  2. Gehele of gedeeltelijke wijziging van de Overeenkomst door de Opdrachtgever is slechts mogelijk indien DDEfulfilment daarmee schriftelijk instemt. Leidt een gehele of gedeeltelijke wijziging van de Overeenkomst tot meerkosten, dan is DDEfulfilment gerechtigd een schadeloosstelling bij de Opdrachtgever in rekening te brengen, in zoverre dat in ieder geval alle meerkosten aan de Opdrachtgever worden doorberekend. De Opdrachtgever is bovendien tegenover derden volledig aansprakelijk voor de gevolgen van de wijziging in de Overeenkomst en vrijwaart DDEfulfilment ter zake.
  3. Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DDEfulfilment is de Opdrachtgever niet gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren.
  4. Aan een schriftelijke toestemming als in lid 3 genoemd verbindt DDEfulfilment in ieder geval de voorwaarde dat zij gerechtigd is om aan de Opdrachtgever een schadeloosstelling in rekening te brengen, welke niet lager kan zijn dan 20 % van het factuurbedrag van de geannuleerde Overeenkomst. De Opdrachtgever blijft daarnaast verplicht en gehouden de bij DDEfulfilment ontstane schade te vergoeden. Onder deze schade worden begrepen de door DDEfulfilment geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die DDEfulfilment reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag. Ingeval van gehele of gedeeltelijke annulering door de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever bovendien tegenover derden volledig aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart hij DDEfulfilment ter zake.
  1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst naar het oordeel van DDEfulfilment blijkt dat het ten behoeve van een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zal DDEfulfilment de Opdrachtgever hiervan in kennis stellen, waarna de Overeenkomst al dan niet geheel of gedeeltelijk zal worden gewijzigd. DDEfulfilment kan nimmer ten gevolge van een dergelijke wijziging gehouden zijn tot enige vergoeding van schade aan de Opdrachtgever.

  Artikel 6: Prijzen en prijswijzigingen 

  1. Alle door DDEFULFILMENT opgegeven prijzen gelden exclusief omzetbelasting (BTW) en overige van overheidswege opgelegde heffingen en verhogingen, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk is vermeld.
  2. De prijs die DDEFULFILMENT voor de door haar te verrichten prestaties heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestaties conform de overeengekomen specificaties.
  3. DDEFULFILMENT is gerechtigd extra kosten, welke niet nadrukkelijk in de Overeenkomst zijn opgenomen, aan de Opdrachtgever apart door te berekenen, indien het maken van deze kosten noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst. In het voorkomende geval zal de Opdrachtgever daarvan zo spoedig als mogelijk schriftelijk in kennis worden gesteld.
  4. DDEFULFILMENT is gerechtigd haar prijzen en tarieven met 100 % te verhogen in geval zij op verzoek van de Opdrachtgever werkzaamheden dient te verrichten op zater,- zon- en algemeen erkende Nederlandse feestdagen.
  5. DDEFULFILMENT is voorts gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven te verhogen onder meer in geval van tussentijdse verhogingen en/of toelagen op goederenprijzen, kosten van materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de Overeenkomst nodig zijn, verzendkosten, lonen of sociale lasten, waardedaling van de overeengekomen valuta en alle overige overheidsmaatregelen welke prijsverhogend werken ten gevolge waarvan de kostprijs wordt verhoogd.
  6. Indien na het sluiten van de Overeenkomst de prijzen voor de realisatie van de Overeenkomst een verhoging ondergaan voordat DDEFULFILMENT haar verplichtingen uit de Overeenkomst volledig heeft uitgevoerd, is DDEFULFILMENT gerechtigd haar prijzen aan te passen en te wijzigen, indien en voor zover 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn verstreken.
  7. Tarieven zoals in de Overeenkomst beschreven gelden telkens tot en met 31 december van het lopende kalenderjaar. DDEFULFILMENT behoudt zich het recht voor om maximaal 2 maal per kalenderjaar de tarieven van haar dienstverlening aan te passen. De NEA cijfers worden gebruikt als grondslag voor eventuele tarief aanpassingen.
  8. Alle door DDEFULFILMENT opgegeven prijzen gelden exclusief brandstoftoeslag, tenzij anders vermeld.

  Artikel 7: Betaling 

  1. De in het kader van de Overeenkomst verschuldigde bedragen worden door middel van een factuur in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen de in de Overeenkomst genoemde betalingstermijn, zijnde de fatale betalingstermijn. Indien er in de Overeenkomst geen betalingstermijn is opgenomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zijnde de fatale betalingstermijn.
  2. De Opdrachtgever kan zich niet beroepen op enig recht van korting, opschorting of inhouding. Compensatie door de Opdrachtgever is slechts toegestaan indien DDEFULFILMENT de vordering van de Opdrachtgever schriftelijk heeft erkend.
  3. De Opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van DDEFULFILMENT zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de Overeenkomst aan DDEFULFILMENT te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat DDEFULFILMENT daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van DDEFULFILMENT tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden. De Opdrachtgever is voorts te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities gehouden een voorschot te voldoen voor de voldoening van de krachtens de Overeenkomst aan DDEFULFILMENT te betalen bedragen, in het bijzonder ter zake van eventueel met de uitvoering van de Overeenkomst verband houdende verzend- en portokosten (in de ruimste zin des woords).
  4. Betalingen worden, ongeacht de benoeming, eerst geacht te zijn geschied ter voldoening van de opengevallen rente en kosten, en vervolgens ter voldoening van de oudste, openstaande factuur.
  1. Bij overschrijding van de fatale betalingstermijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij vervolgens een contractuele rente verschuldigd van 1,5 % per maand (cumulatief) over het verschuldigde factuurbedrag inclusief omzetbelasting gerekend vanaf de gestelde betaaldatum, waarbij elke ingetreden maand als een volle maand geldt, onverminderd de overige rechten die DDEFULFILMENT ten opzichte van de Opdrachtgever wegens niet of niet tijdige betaling geldend kan maken.
  2. DDEFULFILMENT is gerechtigd en bevoegd, wanneer zich een situatie van verzuim voordoet, zoals omschreven in lid 5 van dit artikel, om de uitvoering van de Overeenkomst onverwijld op te schorten en te staken, totdat de Opdrachtgever integraal aan zijn openstaande financiële verplichtingen heeft voldaan. Tijdens de opschorting, ook als deze langer duurt dan de looptijd van de Overeenkomst, blijven alle overeengekomen tarieven van kracht en factureerbaar.
  3. Indien DDEFULFILMENT genoodzaakt is haar vordering uit handen te geven, komen, afgezien van haar verdere aanspraken op schadevergoeding, alle kosten daaronder vallende voor rekening van de Opdrachtgever, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke laatste gefixeerd wordt op 15 % van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 500,00.
  4. DDEFULFILMENT legt in de Overeenkomst met Opdrachtgever afspraken vast over de facturatie en de betalingstermijn.
  5. DDEFULFILMENT zal een adequate administratie bijhouden van de gegevens die dienen als basis voor de gefactureerde

  bedragen gedurende 6 maanden na de factuurdatum.

  1. Als Opdrachtgever het niet eens is met de hoogte van het factuurbedrag dient dit binnen de gestelde

  betalingstermijn te worden gemeld aan DDEFULFILMENT. Bij onenigheid over de hoogte van het factuurbedrag blijft de betalingstermijn onverminderd van kracht.

  Artikel 8: Retentierecht 

  1. Totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de Overeenkomst volledig is nagekomen, in het bijzonder tot voldoening van alle openstaande facturen, rente en kosten daaronder begrepen, is DDEFULFILMENT gerechtigd alle zaken van de Opdrachtgever onder zich te houden (retentierecht).
  2. Het recht van retentie heeft DDEFULFILMENT ook in geval de Opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren dan wel dreigt komen te verkeren of surseance van betaling heeft aangevraagd.
  3. De Opdrachtgever is verplicht en gehouden DDEFULFILMENT terstond schriftelijk op de hoogte te stellen indien derden rechten wensen te doen gelden (vestigen) op zaken die DDEFULFILMENT onder zich houdt.

  Artikel 9: Aanlevering goederen en voorraad 

  1. Opdrachtgever laat producten afleveren op het door DDEFULFILMENT opgegeven adres onder vermelding van de bedrijfsnaam van Opdrachtgever. Voor leveringen van 5 pallets en meer moet de vervoerder de zending minimaal 1 werkdag van te voren aanmelden en een dag en eventueel een tijdstip van aflevering overeenkomen met DDEFULFILMENT.
  2. DDEFULFILMENT kan weigeren een zending in ontvangst te nemen, zoals onder meer in de volgende gevallen maar niet beperkt tot beschadigde, lekkende of geopende verpakkingen, ondeugdelijke verpakkingen of palletstapeling, verplichte betaling bij aflevering of niet aangemelde leveringen van 5 pallets en meer.
  3. DDEFULFILMENT is niet aansprakelijk voor gevolgen, van welke aard dan ook, van een geweigerde zending.
  4. DDEFULFILMENT is niet verantwoordelijk voor ontvangst van zendingen waarvoor de ontvangst niet is geaccordeerd

  door middel van een handtekening.

  1. De te verwerken en/of te bezorgen zaken dienen tijdig, franco, vrij van kosten en in goede staat te worden

  aangeleverd aan het adres van het magazijn (opslagruimte) van DDEFULFILMENT of aan een door DDEFULFILMENT opgegeven adres, vergezeld van een document bijvoorbeeld pakbon of vrachtbrief. DDEFULFILMENT is noch voor de inhoud van de in ontvangst genomen zaken, noch voor geborgen gebreken op welke wijze dan ook aansprakelijk. De inhoud en de hoeveelheid zaken per verpakking dient duidelijk op het vergezelde document te zijn aangegeven.

  1. DDEFULFILMENT zal de geleverde zending controleren op duidelijk zichtbare uitwendige schade. Als er schade geconstateerd wordt, wordt dit aan Opdrachtgever gecommuniceerd en vermeld op de vervoersdocumenten van vervoerder. Als de schade niet duidelijk zichtbaar is of pas later opgemerkt wordt, wordt de schade gemeld aan Opdrachtgever. DDEFULFILMENT is in alle gevallen niet verantwoordelijk voor schade aan de producten van Opdrachtgever.
  1. DDEFULFILMENT zal de ontvangen goederen tellen na ontvangst. Bij toelevering van producten gesorteerd in omverpakking, wordt het aantal aangehouden zoals door de fabrikant op de omverpakking of begeleidende pakbon is weergegeven. De inhoud wordt niet nageteld, tenzij op verzoek van Opdrachtgever. Bij levering in mix-dozen wordt de inhoud nageteld.
  2. Als het aantal ontvangen producten door Opdrachtgever wordt betwist dient dit binnen 3 dagen na ontvangst aan DDEFULFILMENT te worden doorgegeven. Andere door ons geconstateerde onregelmatigheden zoals ontvangst van onbekende producten worden door DDEFULFILMENT aan Opdrachtgever gemeld.
  3. DDEFULFILMENT is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geleverde goederen.

  Artikel 10: Opslag goederen en voorraadbeheer 

  1. DDEFULFILMENT is verantwoordelijk voor voorraadverschillen zoals overeen gekomen in de Overeenkomst. Indien de regeling inzake voorraadverschillen niet in de Overeenkomst is opgenomen, is DDEFULFILMENT niet verantwoordelijk voor voorraadverschillen lager dan 1%, gemeten als percentage van de totale voorraad. Bij een voorraadverschil van 1% en hoger dient aangetoond te worden dat het veroorzaakt is door bewust roekeloos handelen van DDEFULFILMENT.
  2. De wijze van opslag wordt, indien geen expliciete schriftelijke aanwijzing door de Opdrachtgever aan DDEFULFILMENT is verstrekt, door DDEFULFILMENT bepaald. DDEFULFILMENT zal de goederen van Opdrachtgever op een dusdanige wijze opslaan dat schade bij calamiteiten zoveel als mogelijk wordt voorkomen, doch DDEFULFILMENT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ontstane schade aan producten of vervolgschade, tenzij Opdrachtgever bewijst dat er sprake is van bewuste roekeloosheid van DDEFULFILMENT.
  3. Goederen van Opdrachtgever in opslag bij DDEFULFILMENT zijn niet standaard verzekerd. Verzekering wordt als optie aangeboden tegen nader overeen te komen tarieven en voorwaarden.
  4. DDEFULFILMENT voert jaarlijks 1 volledige voorraadtelling uit tezamen met de Opdrachtgever. Op aanvraag door Opdrachtgever voert DDEFULFILMENT aanvullende voorraadtellingen uit welke door DDEFULFILMENT binnen 1 werkdag na aanvraag worden uitgevoerd. De aanvullende voorraadtellingen zijn factureerbaar.

  Artikel 11: Orderverwerking en verzenden 

  1. De wijze waarop uitgaande orders verzameld, verpakt en verzonden worden, indien geen expliciete schriftelijke aanwijzing door de Opdrachtgever aan DDEFULFILMENT is verstrekt, worden door DDEFULFILMENT bepaald. DDEFULFILMENT zal de goederen van Opdrachtgever op een dusdanige wijze verzamelen, verpakken en verzenden dat schade zoveel als mogelijk wordt voorkomen, doch DDEFULFILMENT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ontstane schade aan producten of vervolgschade, tenzij Opdrachtgever bewijst dat er sprake is van bewuste roekeloosheid van DDEFULFILMENT.
  2. De wijze van verwerking van uitgaande orders en retouren, de gebruikte materialen en overige werkzaamheden zijn omschreven in de Overeenkomst met Opdrachtgever. Voor andere dan in de Overeenkomst omschreven werkzaamheden worden tarieven en voorwaarden in beraad overeengekomen.
  3. Ten aanzien van alle uitgaande orders geldt met betrekking tot verzending dat DDEFULFILMENT uitsluitend optreedt als expediteur in de zin van art. 8:60 Burgerlijk Wetboek (BW). Op expeditie werkzaamheden zijn de Nederlandse Expeditie voorwaarden (Fenex) 2004 van toepassing, met uitsluiting van de arbitrageclausule, waarbij bij toepassing daarvan de onderhavige voorwaarden in de Overeenkomst prevaleren. DDEFULFILMENT is in die zin niet verantwoordelijk voor schade of vervolgschade aan Opdrachtgever of aan derden overkomen als die schade het gevolg is van onregelmatigheden, ontstaan bij de aanlevering, het vervoer of de aflevering van de producten van Opdrachtgever.
  4. DDEFULFILMENT is niet verantwoordelijk voor schade aan of vermissing van de goederen van Opdrachtgever vanaf het moment van overdracht van de goederen aan een transporteur zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot: pakketdienst, postbedrijf, transportbedrijf of koerier, al of niet door DDEFULFILMENT aangewezen. Als moment van overdracht geldt het moment dat de order de status “gesloten” heeft in het door DDEFULFILMENT gebruikte automatiseringssysteem (WMS). Voor orders die afgehaald worden laat DDEFULFILMENT een afhaalbewijs ondertekenen door de afhalende partij.
  5. In geval van schade aan of vermissing van de goederen van Opdrachtgever, ontstaan na overdracht aan een transporteur, treedt DDEFULFILMENT op als intermediair tussen de transporteur en Opdrachtgever voor wat betreft het opvragen van de oorzaak van de schade of vermissing en initiëren van een onderzoek.
  1. Bij schade of vermissing als gevolg van aantoonbaar falen van de transporteur zal DDEFULFILMENT op verzoek van Opdrachtgever een claim indienen, waarbij Opdrachtgever de verplichting heeft om alle redelijke medewerking te verlenen. DDEFULFILMENT is niet verantwoordelijk voor het al of niet toekennen van de claim.
  2. Bij schade of vermissing als gevolg van aantoonbaar falen van DDEFULFILMENT is DDEFULFILMENT verantwoordelijk voor de kosten van de vervangingswaarde van de goederen tot een maximum van € 250,00 per gebeurtenis.
  3. Als niet aangetoond kan worden dat de schade of vermissing het gevolg is van falen van de transporteur of DDEFULFILMENT is de schade niet verhaalbaar.
  4. Goederen zijn na overdracht aan een transporteur niet verzekerd voor schade en/of vermissing, anders dan vermeld in de standaard condities van de transporteur, welke op te vragen zijn door Opdrachtgever. De Opdrachtgever verklaart zich bekend met de inhoud van de genoemde condities. In geval een bepaling van deze voorwaarden in strijd is met de genoemde condities prevaleert de bepaling van deze algemene voorwaarden, onverminderd de gelding van de overige bepalingen van de genoemde condities.
  5. UitdrukkelijkopverzoekvanOpdrachtgeverénmitsdetransporteurdataanbiedtkaneenextra verzekering worden afgesloten. DDEFULFILMENT is niet aansprakelijk indien de verzekeraar om enige reden niet overgaat tot uitkering, dan wel de schade niet door de verzekering is gedekt.
  6. DDEFULFILMENT is niet aansprakelijk voor schade, vervolgschade of kosten uit welke oorzaak dan ook aan Opdrachtgever of aan derden overkomen, ontstaan als gevolg van het leveren van foutieve producten, aantallen, batches, lot nummers en of houdbaarheidsdatum.

  Artikel 12: Automatisering 

  1. DDEFULFILMENT zorgt voor een stabiel werkende communicatiemiddelen (waaronder email en telefoon) en, indien van toepassing, WMS inclusief de door DDEFULFILMENT gerealiseerde koppelingen en maatwerk oplossingen gemaakt voor Opdrachtgever.
  2. In geval van updates van de door Opdrachtgever gebruikte software, waarbij de update van invloed is of kan zijn op de door DDEFULFILMENT gerealiseerde koppelingen, is Opdrachtgever verplicht om minimaal 2 maanden voor de geplande update dit bij DDEFULFILMENT aan te vragen. DDEFULFILMENT is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onaangekondigde software updates.
  3. In bijzondere gevallen staat DDEFULFILMENT toe dat een koppeling door Opdrachtgever wordt gerealiseerd, echter onder strikte regie van DDEFULFILMENT en specifiek overeengekomen voorwaarden.
  4. IT-support werkzaamheden zijn standaard inbegrepen indien betrekking hebbende op onderhoud en beheer van de door DDEFULFILMENT gerealiseerde koppelingen en maatwerk oplossingen, storingen voor zover veroorzaakt aan de zijde van de systemen van DDEFULFILMENT, de door DDEFULFILMENT gerealiseerde koppelingen of maatwerk oplossingen, (her)inrichting van de door DDEFULFILMENT gerealiseerde koppelingen na een update van de software van de systemen van Opdrachtgever voor zover het een generieke update betreft van standaard en algemeen beschikbare webwinkel software, functionele uitleg over het WMS, de door DDEFULFILMENT gerealiseerde koppelingen en maatwerk oplossingen en uitleg over aanvullende functionaliteiten van het WMS, beschikbare koppelingen of maatwerk mogelijkheden.
  5. IT-support werkzaamheden op verzoek van Opdrachtgever in alle andere gevallen dan in artikel 12 lid 4 genoemd, zijn niet standaard inbegrepen, en worden op basis van een uurtarief doorberekend. Het aantal gefactureerde uren is gebaseerd op registratie door DDEFULFILMENT.
  6. IT-support zal storingen in het WMS, de door DDEFULFILMENT gerealiseerde koppelingen en het maatwerk voor Opdrachtgever in behandeling nemen binnen een termijn die passend is bij de ernst en impact van de storing. De termijn waarop een oplossing beschikbaar is, is afhankelijk van de aard van het probleem. Als het probleem een adequate orderverwerking binnen het overeengekomen Service Level Agreement in de Overeenkomst belemmert zal getracht worden een passend alternatief aan te bieden, binnen de mogelijkheden voorhanden. Voor de structurele oplossing van de ontstane storing zullen DDEFULFILMENT en Opdrachtgever in gesprek treden over mogelijke aanpassingen van de koppeling en de daaruit voortvloeiende kosten.

  Artikel 13: Reclames 

  1. DDEFULFILMENT zal zich inspannen om al het nodige te doen om te bewerkstelligen dat de door haar geleverde goederen en diensten voldoen aan de daaraan redelijkerwijs te stellen eisen.
  2. De Opdrachtgever is verplicht om fouten en gebreken onmiddellijk doch uiterlijk binnen 5 dagen na de uitvoering en aflevering schriftelijk aan DDEFULFILMENT te melden.
  1. Indien de Opdrachtgever niet binnen 5 dagen na de dag van uitvoering en aflevering DDEFULFILMENT wijst op de fouten en gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de Opdrachtgever geacht met de staat waarin de prestaties voornoemd zijn geleverd in te stemmen en vervalt het recht op reclame.
  2. De Opdrachtgever is gehouden de door hem geconstateerde fouten en gebreken nauwkeurig te specificeren onder overlegging van relevant bewijsmateriaal.
  3. DDEFULFILMENT dient onmiddellijk in staat te worden gesteld de door de Opdrachtgever geconstateerde fouten en gebreken te controleren. Indien de door de Opdrachtgever geconstateerde fouten en gebreken naar het oordeel van DDEFULFILMENT terecht zijn, zal DDEFULFILMENT de keuze hebben hetzij een billijke schadevergoeding toe te kennen, met inachtneming van het in artikel 14 bepaalde, dan wel in overleg met de Opdrachtgever zorg te dragen voor een adequate oplossing zoals het kosteloos herstellen van de fouten en gebreken. In dat geval kan de Opdrachtgever nimmer enige aanspraak maken op vervangende of aanvullende schadevergoeding.
  4. De door DDEFULFILMENT geleverde prestaties en zaken geldt in elk geval als deugdelijk, indien de Opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de Opdrachtgever het bepaalde in dit artikel in acht heeft genomen.
  5. Indien de in het tweede en derde lid van dit artikel bedoelde termijn van 5 dagen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldig en alert Opdrachtgever als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal deze termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van DDEFULFILMENT voor de Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk is.
  6. De Opdrachtgever is niet gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden dan wel zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk na te laten, op te schorten, dan wel uit te stellen indien DDEFULFILMENT in gebreke blijft met een juiste nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, tenzij er sprake is van grove nalatigheid of ernstige schuld.

  Artikel 14: Aansprakelijkheid en schade 

  1. DDEFULFILMENT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor door de Opdrachtgever geleden schade, tenzij deze het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of een onrechtmatige daad van DDEFULFILMENT. In dat geval is DDEFULFILMENT slechts aansprakelijk voor zover deze aansprakelijkheid door de verzekering van DDEFULFILMENT wordt gedekt, en wel tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
  2. Indien de verzekeraar van DDEFULFILMENT om enige reden niet overgaat tot uitkering, dan wel de schade niet door de verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid in het voorkomende geval beperkt tot een maximum van € 5.000,00 per geval. DDEFULFILMENT is niet verplicht tot verdere vergoeding van schade en kosten, hoe dan ook genaamd en van welke aard dan ook, bedrijfsschade, immateriële schade of andere gevolgschade van de Opdrachtgever daarbij inbegrepen.
  3. DDEFULFILMENT is niet aansprakelijk voor het op welke wijze dan ook beschadigen, verloren of teniet gaan, daaronder mede begrepen diefstal, van eigendommen van de Opdrachtgever die bij DDEFULFILMENT of bij door DDEFULFILMENT ingeschakelde derden zijn opgeslagen, in bewerking zijn of worden vervoerd.
  4. DDEFULFILMENT is voorts niet aansprakelijk in geval van overmacht, zoals omschreven in artikel 15 van deze voorwaarden.
  5. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van DDEFULFILMENT.
  6. De Opdrachtgever dient voor eigen rekening zorg te dragen voor verzekering van zijn eigendommen die bij DDEFULFILMENT zijn opgeslagen of bij door DDEFULFILMENT ingeschakelde derden zijn opgeslagen, in bewerking zijn of worden vervoerd.
  7. DDEFULFILMENT is niet aansprakelijk voor schade, vervolgschade of kosten uit welke oorzaak dan ook aan Opdrachtgever of aan derden overkomen, ontstaan als gevolg van onvolkomenheden in, of uitval van het door DDEFULFILMENT gebruikte automatiseringssysteem (WMS) en de door DDEFULFILMENT gerealiseerde koppelingen of maatwerk oplossingen.

  Artikel 15: Overmacht 

  1. Omstandigheden buiten de wil en toedoen van DDEFULFILMENT om, al dan niet ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voorzienbaar, welke van dien aard zijn dat naleving van de Overeenkomst redelijkerwijs niet langer van DDEFULFILMENT kan worden verlangd, gelden als overmacht, ongeacht blijvend of tijdelijk, en bevrijden DDEFULFILMENT van de verplichtingen tot nakoming.
  1. Onder overmacht wordt onder andere verstaan maar niet beperkt tot brand, uitval van stroom of internetverbinding, uitval van apparatuur of netwerk, het niet meer verkrijgbaar zijn en/of stagnatie in de aanvoer en/of belemmering in het vervoer van de goederen, oorlog, onrusten, natuurrampen, stormschade, overstromingen, abnormale weersomstandigheden, sneeuw, sneeuwval, vorst, werkstakingen, uitsluiting van of gebrek aan personeel, gebreken aan hulp- en transportmiddelen, verkeersbelemmeringen, diefstal van goederen, wanprestatie van derden die door DDEFULFILMENT zijn ingeschakeld evenals alle belemmeringen, veroorzaakt door maatregelen van overheidswege. Overmacht van de zijde van leveranciers en distributeurs evenals bezorgproblemen in geval van zogenaamd moeilijk bezorgbare adressen zoals woonboten, woonwagens, huizen zonder brievenbus, gesloten flats en appartementencomplexen vallen ook onder deze overmachtsbepaling.
  2. Ingeval van overmacht heeft DDEFULFILMENT het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de Opdrachtgever aanspraak kan maken op schadevergoeding.

  Artikel 16: Ontbinding en beëindiging 

  1. Indien de Opdrachtgever tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst dan wel zich omstandigheden voordoen als vermeld in lid 2 van dit artikel, heeft DDEFULFILMENT het recht de Overeenkomst onmiddellijk tussentijds te ontbinden, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist. In dat geval zal de Opdrachtgever niet gerechtigd zijn tot enigerlei schadeloosstelling en is de Opdrachtgever gehouden om alle schade, rente en kosten als gevolg van de tussentijdse ontbinding c.q. beëindiging aan DDEFULFILMENT te vergoeden.
  2. DDEFULFILMENT is onder meer gerechtigd de Overeenkomst tussentijds te ontbinden indien de Opdrachtgever in gebreke blijft tijdig te betalen of andere verplichtingen uit de Overeenkomst (inclusief deze voorwaarden) na te komen, of indien een van de volgende omstandigheden zich voordoet of dreigt te gaan doen:
   1. op één of meerdere vermogensbestanddelen van de Opdrachtgever wordt conservatoir of executoriaal beslag gelegd;
   2. het faillissement van de Opdrachtgever wordt aangevraagd;
   3. de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
   4. aan de Opdrachtgever wordt, al dan niet voorlopig, surseance van betaling verleend of zodanige

  surseance van betaling door de Opdrachtgever wordt aangevraagd;

   1. de Opdrachtgever overlijdt of onder curatele wordt gesteld;
   2. de onderneming van de Opdrachtgever wordt gestaakt en/of ontbonden en/of geliquideerd en/of

  aan een derde overgedragen;

   1. DDEFULFILMENT in staat van faillissement wordt verklaard;
   2. de Opdrachtgever handelingen verricht of nalaat, waardoor de goede naam van DDEFULFILMENT dan wel van

  derden waaronder andere Opdrachtgevers in ernstige mate in diskrediet wordt gebracht;

   1. de Opdrachtgever niet langer voldoet aan door of krachtens de wet gestelde regels of

  voorschriften;

   1. de Opdrachtgever melding maakt van een betalingsachterstand.
  1. Indien
   zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaan making zijn.

  DDEFULFILMENT op het moment van ontbinding al prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht,

  1. Als Opdrachtgever in surseance van betaling of faillissement geraakt heeft DDEFULFILMENT het recht om de Overeenkomst direct en zonder opzegtermijn eenzijdig te beëindigen. De overeengekomen tarieven voor opslag en andere vaste kosten blijven vanaf dat moment van kracht en factureerbaar. Zolang Opdrachtgever of de wettelijke vertegenwoordiger niet aan alle bestaande en lopende, nog te factureren, betalingsverplichtingen heeft voldaan, heeft DDEFULFILMENT het recht van pand en retentie op de goederen van Opdrachtgever.
  1. In alle gevallen van beëindiging van de Overeenkomst zal DDEFULFILMENT de kosten die gemaakt worden om de restvoorraad van Opdrachtgever verzendklaar te maken, alsmede alle daarvoor gebruikte materialen doorberekenen aan Opdrachtgever. Eventuele kosten voor vervoer van de restvoorraad naar een door Opdrachtgever opgegeven adres worden eveneens doorberekend. Al deze kosten worden samen met de nog te factureren geleverde diensten op grond van de Overeenkomst of als gevolg van separaat gemaakte afspraken direct gefactureerd als de restvoorraad gereed staat. Voordat de goederen aan Opdrachtgever verzonden, opgehaald worden door of in opdracht van Opdrachtgever, dienen alle openstaande facturen betaald te zijn. Als Opdrachtgever de restvoorraad niet wenst terug te nemen of als niet binnen 6 maanden na verzending van de laatste order de restvoorraad is opgevraagd door Opdrachtgever of haar juridische vertegenwoordigers behouden wij ons het recht voor om die voorraad te vernietigen of van de hand te doen waarbij de opbrengsten ten goede komen aan DDEFULFILMENT.
  2. Als DDEFULFILMENT in surseance van betaling of faillissement geraakt of tot vrijwillige bedrijfsbeëindiging overgaat is de werkelijke en actuele voorraad van Opdrachtgever direct door Opdrachtgever opeisbaar mits aan de lopende betalingsverplichtingen is voldaan.

  Artikel 17: Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

  1. Op Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en nadere Overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen, voortvloeiend uit de Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn dan wel uit nadere Overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, de uitvoering ervan inbegrepen, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Roermond.

  Artikel 18: Wijziging en uitleg van de voorwaarden 

  1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
  2. Deze algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd en aangepast. Eventuele toekomstige aanpassingen en wijzigingen gelden ook ten aanzien van Overeenkomsten die voor de datum van wijziging en aanpassing tot stand zijn gekomen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  3. De wijzigingen en aanpassingen treden in werking 21 dagen na bekendmaking, tenzij anders is vermeld bij bekendmaking.

  Artikel 19: Verzekering 

  1. De door DDEFULFILMENT te bewerken en/of te bezorgen zaken blijven voor rekening en risico van de Opdrachtgever. DDEFULFILMENT is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade met betrekking tot de in opslag genomen zaken, hoe ook genaamd en uit welke oorzaak ook ontstaan. De Opdrachtgever is in dat kader verplicht tot de deugdelijke verzekering ervan, onder meer maar niet beperkt tot brand, diefstal, fraude, vermissing, zoekraken en/of beschadigingen, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

  Artikel 20: Bestandsuitwisseling 

  1. Indien partijen over en weer persoonsgegevens uitwisselen, staan zij er ten opzichte van elkaar voor in dat ten aanzien van die persoonsgegevens is voldaan aan de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de klanten van Opdrachtgever (waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens) en dat de verstrekking en bewerking van voormelde gegevens door de andere partij is toegestaan onder deze regelgeving. De verstrekkende Partij vrijwaart de verkrijgende Partij voor aanspraken van derden die ontstaan als gevolg van het feit dat er niet is voldaan aan de hiervoor genoemde regelgeving.
  2. DDEFULFILMENT staat ervoor in dat zij passende, technische en organisatorische maatregelen heeft genomen om de persoonsgegevens van klanten van Opdrachtgever te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zijn er mede op gericht om onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.
  3. Partijen komen overeen nadere afspraken omtrent de uitwisseling van persoonsgegevens vast te leggen in een verwerkers Overeenkomst. Deze verwerkers Overeenkomst zal door Opdrachtgever worden opgesteld en op eerste verzoek van Opdrachtgever door DDEFULFILMENT worden ondertekend.
  1. Indien en voor zover bij de uitvoering van de Overeenkomst vertrouwelijke informatie van een der partijen ter kennis komt van de andere partij zal de andere partij deze informatie enkel en alleen gebruiken voor het uitvoeren van de Overeenkomst en toegang tot de informatie beperken tot derden die daarvan voor dat doel kennis moeten nemen. Partijen staan ervoor in dat derden verplicht zullen zijn tot geheimhouding van de vertrouwelijke informatie.
  2. Partijen verplichten zich over en weer vertrouwelijke informatie, waaronder – maar niet gelimiteerd tot – product–, markt–, concurrentie, klant -, en bedrijfsgegevens die de andere partij betreffen op generlei wijze aan derden kenbaar te maken, tenzij deze informatie – zonder dat dit veroorzaakt is doordat de onderhavige geheimhoudingsverplichting is geschonden – van algemene bekendheid is. Partijen zullen deze informatie uitsluitend gebruiken in het kader van de uitvoering van hun wederzijdse contractuele verplichtingen.
  3. Een partij zal aan derden alleen mededeling doen over de inhoud van de Overeenkomst indien hiervoor van de andere partij vooraf schriftelijk toestemming is verkregen.